Có 1 kết quả:

qián shuǐ zhuāng bèi tuō lún xiāng

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) diving bag
(2) diving suitcase