Có 1 kết quả:

qián yí mò huà

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) imperceptible influence
(2) to influence secretly