Có 1 kết quả:

qián néng

1/1

qián néng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) potential
(2) hidden capability