Có 1 kết quả:

qián jiàn

1/1

qián jiàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

a submarine