Có 1 kết quả:

qián cáng

1/1

qián cáng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) hidden beneath the surface
(2) buried and concealed