Có 1 kết quả:

qián niǎo

1/1

qián niǎo

giản thể

Từ điển Trung-Anh

loon (bird of genus Gavia)