Có 2 kết quả:

Tán zǐtán zi

1/2

Tán zǐ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Tantzu township in Taichung county 臺中縣|台中县[Tai2 zhong1 xian4], Taiwan

tán zi

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

deep natural pond