Có 1 kết quả:

cháo qì

1/1

cháo qì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) humidity
(2) moisture