Có 1 kết quả:

jiàn hè

1/1

jiàn hè

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) valley
(2) ravine