Có 1 kết quả:

zǎo shēn yù dé

1/1

zǎo shēn yù dé

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to bathe the body and cleanse virtue (idiom); to improve oneself by meditation
(2) cleanliness is next to godliness