Có 1 kết quả:

Àò dà lì yà Zhōu

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) Australia
(2) abbr. to 澳洲[Ao4 zhou1]