Có 1 kết quả:

jī lì

1/1

jī lì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to encourage
(2) to urge
(3) motivation
(4) incentive