Có 1 kết quả:

jī lì jī zhì

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) incentive mechanism
(2) motivation method