Có 1 kết quả:

jī lì

1/1

jī lì

giản thể

Từ điển phổ thông

khuyên cố gắng