Có 1 kết quả:

jī zǐ

1/1

jī zǐ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

exciton (physics)