Có 1 kết quả:

zhuó yīn

1/1

zhuó yīn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

voiced consonant (English z or v, as opposed to unvoiced s or f)