Có 1 kết quả:

nóng méi dà yǎn

1/1

Từ điển Trung-Anh

thick eyebrows and big eyes