Có 1 kết quả:

nóng yàn

1/1

nóng yàn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) (of colors) garish
(2) rich

Một số bài thơ có sử dụng