Có 1 kết quả:

bīn sǐ

1/1

bīn sǐ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) nearing death
(2) on the point of demise
(3) approaching extinction