Có 1 kết quả:

shī wēn

1/1

shī wēn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) damp heat
(2) summer fever (TCM)