Có 1 kết quả:

shī yóu

1/1

shī yóu

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) condyloma (genital wart of viral origin)
(2) Condyloma acuminatum