Có 1 kết quả:

làn qíng

1/1

làn qíng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) fickle in love
(2) sentimentality