Có 1 kết quả:

làn shā

1/1

làn shā

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to kill indiscriminately
(2) to massacre