Có 1 kết quả:

làn shā wú gū

1/1

Từ điển Trung-Anh

willfully slaughter the innocent (idiom)