Có 1 kết quả:

làn màn

1/1

làn màn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) arbitrary
(2) indiscriminate