Có 1 kết quả:

làn yòng quán lì

1/1

Từ điển Trung-Anh

abuse of power