Có 1 kết quả:

làn kǎn làn fá

1/1

Từ điển Trung-Anh

wanton destruction of forested lands