Có 1 kết quả:

làn yú

1/1

làn yú

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) indiscriminately included in company (without any qualification)
(2) see 濫竽充數|滥竽充数[lan4 yu2 chong1 shu4]