Có 1 kết quả:

làn shāng

1/1

làn shāng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) lit. floating wine goblets on a stream
(2) the origin (of some phenomenon)

Một số bài thơ có sử dụng