Có 1 kết quả:

zhuó zhuó

1/1

zhuó zhuó

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) bare and bald (of mountains)
(2) bright and brilliant
(3) fat and sleek

Một số bài thơ có sử dụng