Có 1 kết quả:

zhuó guàn

1/1

zhuó guàn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to wash oneself