Có 1 kết quả:

zhuó shēn

1/1

zhuó shēn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to keep oneself clean (figurative)