Có 1 kết quả:

zhuó jǐn yǐ yú

1/1

Từ điển Trung-Anh

to make the ugly beautiful (idiom)