Có 1 kết quả:

zhuó jǐn yǐ yú ㄓㄨㄛˊ ㄐㄧㄣˇ ㄧˇ ㄩˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

to make the ugly beautiful (idiom)