Có 1 kết quả:

lǜ xīn

1/1

lǜ xīn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) filter cartridge
(2) filter