Có 1 kết quả:

xiè dù

1/1

xiè dù

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to have diarrhea