Có 1 kết quả:

xiè yào

1/1

xiè yào

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

laxative