Có 1 kết quả:

bīn wēi

1/1

bīn wēi

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) endangered (species)
(2) in imminent danger
(3) critically ill