Có 1 kết quả:

bīn hé

1/1

bīn hé

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) bordering a river
(2) riparian