Có 1 kết quả:

bīn lín

1/1

bīn lín

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) on the edge of
(2) (fig.) on the verge of
(3) close to