Có 1 kết quả:

xiāo xiāo xì yǔ

1/1

Từ điển Trung-Anh

the sound of light rain or drizzle (idiom)

Một số bài thơ có sử dụng