Có 1 kết quả:

lài

1/1

lài

phồn thể

Từ điển phổ thông

1. nước chảy trên cát
2. chảy xiết
3. sông Lai

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Dòng nước cạn chảy xiết trên cát hay đá.
2. (Động) Chảy xiết.

Từ điển Thiều Chửu

① Nước chảy trên cát.
② Chảy xiết.

Từ điển Trần Văn Chánh

(văn) ① (Dòng nước) chảy xiết;
② Nước chảy trên cát.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Dòng suối nông, chảy trên cát — Cái thác nhỏ.

Từ điển Trung-Anh

(1) name of a river
(2) rushing of water