Có 1 kết quả:

guàn cóng

1/1

guàn cóng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) scrub
(2) shrubland
(3) undergrowth