Có 1 kết quả:

guàn mù cóng

1/1

guàn mù cóng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) shrub
(2) shrubbery