Có 1 kết quả:

guàn zhuó

1/1

guàn zhuó

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to wash
(2) to rinse