Có 1 kết quả:

guàn mǐ tāng

1/1

guàn mǐ tāng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to flatter
(2) to butter sb up