Có 1 kết quả:

huǒ zhōng qǔ lì

1/1

huǒ zhōng qǔ lì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) lit. to pull chestnuts out of the fire (idiom)
(2) fig. to be sb's cat's-paw