Có 1 kết quả:

huǒ guāng

1/1

huǒ guāng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) flame
(2) blaze

Một số bài thơ có sử dụng