Có 1 kết quả:

huǒ guān què

1/1

huǒ guān què

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) fire-capped tit (Cephalopyrus flammiceps)