Có 1 kết quả:

huǒ xíng

1/1

huǒ xíng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) execution by fire
(2) burning at the stake