Có 1 kết quả:

huǒ lì

1/1

huǒ lì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) fire
(2) firepower

Một số bài thơ có sử dụng